Nowgong Girls' College

Former Governing Body Presidents

Name From To
Mr. Satish Jivan Das 04/09/1962 19/08/1963
Mr. C.R. Krishnamurthi 17/09/1963 18/05/1965
Mr. R.V. Lyngdoh 02/06/1965 30/09/1967
Mr. E.S. Parthasarathy 11/11/1967 18/01/1969
Mr. C.D. Tripathy 06/06/1969 05/07/1969
Mr. Liladhar Kataki 28/07/1969 16/07/1971
Mr. Rupam Sut 11/08/1971 17/03/1973
Mr. Sarat Ch. Goswami 10/05/1973 26/10/1976
Mrs. Usha Borthakur 10/09/1977 03/10/1979
Mr. Abu Shama 19/05/1980 18/05/1982
Mr. Lakheswar Hazarika 29/07/1982 27/07/1986
Mr. Abu Shama 26/08/1986 24/01/1989
Mr. Debabrate Sarma 19/03/1990 31/08/1993
Mr. Bharat Ch. Bhuyan 16/03/1994 11/03/1997
Mr. Pradyut Kr. Bora 23/06/1997 29/05/2001
Mr. Prateek Hajela 07/01/2002 03/01/2006
Mr. J.B. Ekka 16/02/2006 14/02/2008
Mr. J. Balaji 19/03/2008 09/09/2009
Dr. Naren Kalita 20/11/2009 07/12/2014
Dr. Khargeswar Bhuyan 08/12/2014 13/11/2020