Nowgong Girls' College

Former Principals

Name From To
Sri Mahesh Chandra Devgoswami 12/09/1962 31/12/1980
Mrs Taru Baruah I/C 01/01/1981 14/12/1982
Dr. Ratna Kanta Baruah 15/12/1982 31/05/1984
Mrs Taru Baruah I/C 01/06/1984 15/07/1984
Mr. Bimal Kumar Bora 16/07/1984 01/04/1997
Mrs Taru Baruah I/C 02/04/1997 08/08/1997
Mr. Apurba Kumar Sarma 09/08/1997 31/12/2002
Mrs. Ruparani Saikia I/C 01/01/2003 31/03/2003
Mr. Joydhan Das I/C 01/04/2003 24/09/2004
Dr. Ajanta Dutta Bordoloi 25/09/2004 31/12/2015
Mr. Gautam Kumar Goswami I/C 01/01/2016 23/11/2016
Dr. Ajanta Dutta Bordoloi 25/09/2004 31/12/2015